OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące RODO.

RODO jest to potoczne określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które od dnia 25 maja 2018 roku będzie stosowane w Polsce.

Co to są dane osobowe podlegające ochronie RODO?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w ramach podpisywania umów z Bankiem, a także dalszej współpracy, w tym też dane teleadresowe, o stanie majątkowym, itp.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Grochowe Łąki 4, 61 - 752 Poznań (dalej jako: neoBANK). neoBANK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz skorzystania z przysługujących Tobie praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się posługując się następującymi danymi kontaktowymi: Pan Jakub Meller - adres e-mail: ochronadanych@neobank.pl.

W jakim celu neoBANK przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane zbierane są głównie po to, aby sprawnie dostarczać produkty i wykonywać usługi, z których korzystasz w naszym Banku. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w takich celach, jak dokonywanie oceny zdolności kredytowej, rozpatrywanie potencjalnych reklamacji, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Twoich środków. Twoje dane wykorzystywane są również w celach statystycznych, archiwalnych i rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych np. z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Okres przetwarzania Twoich danych przez Bank jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie Banku. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez neoBANK, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Jakim odbiorcom neoBANK może przekazać Twoje dane osobowe?
Zgodnie z Rozporządzeniem, Twoje dane mogą być przekazywane przez Bank: podmiotom wykonującym czynności bankowe na zlecenie banku (pośrednicy kredytowi, agenci, wydawcy kart płatniczych lub kredytowych, operatorzy systemów płatności), dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, podmiotom wspierającym działania marketingowe, a także podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z klientami i przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności.
Twoje dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak np.: inne banki, BIK S.A., biura informacji gospodarczej, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, adwokaci i radcowie prawni świadczący pomoc prawną na rzecz neoBANKU, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe neoBANKU, podmioty biorące udział w sprzedaży lub sekurytyzacji wierzytelności neoBANKU.

Jakie przysługują Tobie prawa w stosunku do swoich danych?
RODO przyznaje właścicielowi danych szereg praw, z których możesz swobodnie skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do uzyskania informacji w zakresie przetwarzania przez neoBANK Twoich danych oraz otrzymania ich kopii. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz przeniesienia dostarczonych nam danych osobowych do innego administratora danych. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz to za zasadne. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Tobie prawo wycofania udzielonej zgody. Szczegółowe informacje w jaki sposób neoBANK będzie realizował wskazane wyżej uprawnienia, zawarte są w "Regulaminie realizacji uprawnień właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy", który udostępniamy Tobie poniżej. Wraz z w/w regulaminem, w celu umożliwienia łatwej realizacji Twoich uprawnień, udostępniliśmy również wzory formularzy, na których możesz złożyć wniosek o skorzystanie z Twoich praw.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie Twoich danych jest zawsze oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania zawartych przez Ciebie umów. Z kolei podstawą prawną do przesyłania informacji o ofercie Banku jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przetwarzanie Twoich danych jest często niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, wynikającego m.in. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Czy podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w zakresie, w jakim neoBANK przetwarza Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy zawartej z neoBANKIEM, a tym samym uniemożliwieniem świadczenie usług przez neoBANK na Twoją rzecz.

Regulamin realizacji uprawnień właścicieli danych

Żądanie dostępu do danych osobowych

Żądanie dotyczące sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych

Żądanie dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Żądanie kopii danych osobowych

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Żądanie przeniesienia danych osobowych

Żądanie sprostowania danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych

FORMULARZ KONTAKTOWY:
NAPISZ DO NAS

7 dni w tygodniu
INFOLINIA KREDYTOWA:
+48 618 952 700

od poniedziałku do piątku, 9:00 - 17:00
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.